Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B Bài 18: Chúa Giêsu Sống Tình Yêu Của TC (pg. 73-76) Homework: Tô màu và Cầu nguyện Jesus Teaches God's Love
1A Bài 17: Jesus' Followers Become The Church (pg. 183-188) Homework (trang 189)
1B Lesson#16: The Holy Spirit Helps Us Pray Homework #16
2A Bài 14: Chúa Giêsu Ban Cho Em Chúa Thánh Thần (pg. 81-86) Homework book: trang 54-58
2B Bài 14: Chúa Giêsu Ban Cho Em Chúa Thánh Thần (pg. 81-86) Học thuộc lòng - Sách #2 trang 86
XTRL-A2 Xem File Kèm
XTRL-B2 Ôn Cách Xưng Tội - Giúp em làm việc đền tội - Cám ơn Chúa sau khi xưng tội - Ôn Bài Thi Học Kỳ 2 ở nhà
- Làm bản xét mình
- Ôn cách xét mình và xưng tội ở nhà
- Học hoặc ôn các kinh ở nhà
4A Chapter 14: The Sacrament of Reconciliation (pg. 111-119) Homework: (trang 121-124)
4B Xem File Kèm Homework: Trên File Kèm
5 A & B Bài 17: United in Christ (pg. 185) Homework (trang 195)
6A Bài 19: Người Ki-tô Hữu và Triề Đại Của Thiên Chúa
– Christians and The Reign of God (pg. 218...)
Homework (trang. 224-229)
6B Bài 16: Trust and Prayer (trang 153-158) Homework (trang 159-160)
7 A & B Bài 16: The Ressurection and the Call to Disciples Homework 16 ( Trang 134-140/Page 134-140)
8A Bài 13: Cải Cách Giáo Hội (trang 96) Homework (trang 105-106)
8B Xem File Kèm Homework: Trên File Kèm
TS-A1 Bài 26: Tôn Trọng Sự Sống (trang 68) Homework questions:
1) What are 7 ways the 5th commandment is violated? Briefly discuss each.
2) What is the principle of double effect? Explain how it relates to the 5th commandment.
3) Read Mt 18:1-6. Explain this passage as it relates to the sin of scandal.
TS-B1 Bài 26: Tôn Trọng Sự Sống (trang 68) Homework questions:
1) Where do we learn that human life is sacred ?
2) What is the Church's stand on capital punishment? Is it different from the past?
3) How can we, as a society, help preventing the tragedy of abortion?
4) How can a war be considered "just" ?
5) List all the major sins which violate the 5th commandment
TS-A2 Bài 20: Bí Tích Phục Vụ Cộng Đoàn (trang 82) Home questions:
1. What is a vocation?
2. What are the three degrees of the sacrament of holy Orders?
3. What is the ministry of the Bishop? What is the ministry of the Priest? What is the ministry of Deacons?
4. What is the meaning of married love?
5. What are Sins against marriage?
TS-B2 Lớp TSB2 setup Remind App để communicate với HS. Sẽ gửi bài học và HW qua Remind App.
11 Chapter 11: The Perfect Image (pg. 124-135) Homework: Write summarize chapter
Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B Bài 28: Chữ V Bài tập 28
1A & B Bài 9: Vần AN, IN Bài tập 9 (trang 150-160)
2A Ôn bài 19: Vần ĂT, ÂT, ÊT Bài tập 19 (trang 309-320)
2B Bài 20: Vần ÔT, ƠT, ƯT Tập viết trang 324
3A & B Bài 11 : Vần ÔC, ƯC Bài tập 11 (trang 142-145)
4A Bài 21 : Vần UA, ƯA Bài tập 21(trang 262-265)
4B Bài 20 (tiếp theo): Vần IA, OA Bài tập 20 (trang 250-258)
5A Ôn bài 10: Vần ƯƠT, ƯƠP, ƯƠC Viết Chính tả (gửi kèm)

5B Bài 11: Vần ƯƠNG, ƯƠI, ƯƠU Bài tập 11 (trang 120-124)
6A Bài 21: Vần OEN, OEM, OET, OENG, OEO Bài tập 21 (trang 243-248)
6B Bài 22: Vần UẾCH, UÊNH, OONG Bài tập 22 (trang 255-260)
7A Bài "Phải kính trọng thầy cô" (Bài đọc thêm 3) Chinh tả bài "Phải kính trọng thầy cô"
Tập làm văn : bài tập 3 (tả con vịt)
7B Bài 16 & 17 (An Dương Vương)
Tập đọc bài hát "Việt Nam Việt Nam" và "Quốc ca"
Bài tập 1 & 2 gửi kèm


8A Bài 14: "Cóc kiện trời" Bài tập bài 14
8B Bài "Chúng em học Việt ngữ" (sách Văn Lang) Bài tập bài "Chúng em học Việt ngữ"
9A & B Bài 17: Lý Thường Kiệt
Chính tả bài 14 (trang 129)
Tập chép bài 17 (3 lần) "Lý Thường Kiệt….tại sông Như Nguyệt và Kháo Túc" (trang 153)
Học thuộc lòng 4 câu thơ (153)
10 Bài 10: "Đạo hiếu của người Việt" Trả lời câu hỏi bài 10
11 Giới thiệu "Những áng văn bất hủ" Bài tập gửi kèm
12 Từ tượng thanh trong tiếng Việt & tiếng Anh Bài tập gửi kèm