Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B Bài 19: Thiên Chúa Yêu Thương Ta Homework: Tô Màu và Cầu Nguyện (Jesus Forgives Us On The Cross)
1A Review Chapter 17 - Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
1B Unit V: Jesus’s Church of Followers
Lesson #17: Jesus’ Followers Become The Church
Homework #17
XTRL-A1 Bài Học: Ôn Bài 14 (Trang 8) & Mùa Chay (Trang 103) Xem Bài Gửi Kèm
XTRL-B1 Ôn Bài 14: (Trang 19-20) PDF Xem Bài Gửi Kèm
XTRL-A2 & B2 Ôn Cách Xưng Tội – Giúp em làm việc đền tội - Cám ơn Chúa sau khi xưng tội - Ôn Bài Thi Học Kỳ 2 ở nhà
- Làm bản xét mình
- Ôn cách xét mình và xưng tội ở nhà
-Học hoặc ôn các kinh ở nhà
4A Chapter 15: Forgiveness and Reconciliation Sự Tha Thứ và Hoà Giải (Trang 128-137) Homework: (Trang 139,140,141 & 142)
4B Bài Gửi Kèm Homework: Bài Gửi Kèm
5 A & B Bài 18: Bí Tích Truyền Chức và Bí Tích Hôn Phối (Holy Order and Matrimony) Homework: (Trang 209-213) Ôn Bảy Bí Tích
6A Easter Project Presentation/Easter celebration Homework: Lent, Holy Week, and Easter project


6B Review Unit 4 Homework: (Trang 171-175)
7 A & B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
8A Chapter 14: Tha Thứ và Hòa Giải (Forgiveness and Reconciliation) (Trang 114) Homework: P. 123 or 124 và Bài Gửi Kèm
8B Chapter 17-20 Review Bài Gửi Kèm
TS-A1 Bài 27: Tôn Trọng Tình Dục / Respecting Sexuality 1. What is the Church's teaching on sex and sexuality? Based on this, list 5 ways in which the 6th or 9th commandments might be violated.
2. What is chastity and who needs to practice it?
3. Explain how chastity might be practiced for the following groups of people: a single man or woman (not in any relationship), a dating couple, an engaged couple, a married couple, consecrated religious (e.g. priests, nuns).
4. Explain in your own words the Church's position on homosexuality. How might someone who is homosexual practice chastity?
TS-B1 Bài 27: Tôn Trọng Tình Dục / Respecting Sexuality 1. Find the definition for these words: contraception, adultery, fornication, in vitro fertilization, masturbation, chastity, artificial insemination
2. What are the 3 purposes of sex that God intend?
3. Why does the Church take such a strong stance against divorce?
4. Describe the Church affirmation on homosexuality (page 95)
TS-A2 Bài 2: Được Ân Huệ Thần Khí Ghi Dấu (Sealed with the gift of the Spirit) Trang 26-45 (Page 24-45) Trang 46 (Page 46)
TS-B2 Chapter 1: Born A New in Baptism Read Chapter 1 starting on page 14
11 Bài 12: Ngôi Lời Trở Nên Người Phàm (Pg. 136-147) Bài Gửi Kèm
Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B Bài 29: Chữ X Bài tập bài 29
1 A & B Ôn bài 9: Vần AN, IN (trang 145-147) Viết chính tả trang 148
2 A Bài 20: Vần ÔT, ƠT, ƯT (trang 321-325) Bài tập gửi kèm

2 B Bài 20 (tiếp theo): Vần ÔT, ƠT, ƯT (trang 321-325) Bài tập 20 (trg 326-336)
3 A & B Bài 11 (tiếp theo) : Vần ÔC, ƯC (trang 139-141) Bài tập 11 (trang 146- 150)
Ôn các vần đã học
4A 21(tiếp theo) : Vần UA, ƯA (trang 259-261) Tập đọc "Phải kiên nhẫn” và “Gắng sức” (gửi kèm)
Bài tập bài 21 (gửi kèm


4B Bài 21: Vần UA, ƯA (trang 259-261) Bài tập 10A gửi kèm


5A Ôn thi HK 2 (2 tuần ôn ) Bài ôn gửi kèm
5B Bài 11 (tiếp theo): Vần ƯƠNG, ƯƠI, ƯƠU (trang 117-120) Chính tả “Đi Học”
Bài tập 11 gửi kèm

6A Chính tả 10 (Phần bổ sung – “Lời Mẹ”)
Tập làm văn: Cách dùng từ: Bởi vì…cho nên, Chỉ…mà thôi, Không những…mà lại còn…nữa.
Viết chính tả 10 “Lời Mẹ”
Tập đặt câu: Đặt 3 câu với mỗi mẫu câu
6B Tập làm văn Tập viết bài văn ngắn (bài gửi kèm)
7A Bài 19 "Ăn khế trả vàng" Làm bài tập 18 “Chuột trả ơn” (phần phụ lục Trang-18)
7B Lịch sử 30/04 Bài tập gừi kèm

8A Tập làm văn - Tả con vật Tả con vật mà em yêu thích
8B Việt sử “Lý Thường Kiệt”
Tập làm văn - Tả con vật
Trả lời câu hỏi bài “Lý Thường Kiệt” (gửi kèm)
Tả con vật mà em yêu thích

9 A & B Bài 17 (tiếp theo): “Lý Thường Kiệt” Chính Tả và Chép thuộc lòng 4 câu thơ của Lý Thường Kiệt (trang 153)
10 Bài 10.2: “Anh em hòa thuận”, “Đối với họ hàng”, “Tình gia tộc” Đọc hiểu
11 Giới thiệu nhân vật lịch sử "Tổng thống Ngô Đình Diệm" Bài tham khảo gửi kèm (Không cần trả lời câu hỏi)
12 Từ tượng thanh - Onomatopoeia Bài tập gửi kèm