Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B Bài Ngoài: Chúng Ta Mừng Lễ Phục Sinh (trang 113-116) Xem Phim: The Story of Easter (Jesus' Sacrifice)
https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4

1A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm

1B Lesson #18: We Celebrate Penecost Homework #18
XTRL-A1 & B1 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm

XTRL-A2 & B2 -Thực tập xét mình
-Tập cách xưng tội
-Giúp em làm việc đền tội
-Cám ơn Chúa sau khi xưng tội
-Giúp em dọn tâm hồn Rước Lễ
-Tập Rước Lễ
-Cám ơn Chúa sau khi Rước Lễ
-Ôn bài thi ở nhà
-Làm bản xét mình
-Ôn cách xét mình và xưng tội ở nhà
-Học hoặc ôn các kinh ở nhà


4A Chapter 16: Forgive Us Our Trespasses
Tha Thứ những xúc phạm của chúng con - Page 157-160
Review Unit 3 and 4 / Ôn tập
Unit 3 - page 82-89
Unit 4 - page 164-175
4B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
5A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
5B Chapter 19: Living As Christian Homework: (Page 227-231)
6A Niềm Hy Vọng Cho Mọi Thời Đại - Hope for the Ages Homework: Read chapter 20 and chapter test attachment
6B Bài 17: A new life and a coming Mesiah (Page 185,187) Homework: (Page 191-193)
7 A & B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
8 A & B Chapter 15, Morality and Salvation / Luân Lý và Ơn Cứu Độ (Book 2/ Page 129)
Learning Goals
1. Understand the gift of free will
2. Knowing that our conscience helps us judge right from wrong
3. Realize that without God first freely giving us the gift of grace, our salvation would not possible.
Bài Gửi Kèm
TS-A1 & B1 Bài 28: Tôn Trọng Của Cải Vật Chất / Respecting Material Goods 1. What are the 7th and 10th commandments? Give two examples from the book of how we might violate each of these commandments
2. What is the social doctrine of the Church? Give at least one specific example.
3. Read Mt 25:14-30. Explain how this passage might relate to the social doctrine of the Church and the 7th commandment.
TS-A2 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
TS-B2 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm

11 Chapter 13: Messiah, Lord and Savior (Page 149-157)
12 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B Bài 30: Chữ Y
Thi vẽ tranh (không bắt buộc)
Bài tập bài 30
Vẽ tranh theo đề tài tự do

1 A & B Bài 10: Vần EN, ON, UN
Thi vẽ tranh (không bắt buộc)
Bài tập 10 (trg 166-176) Vẽ tranh theo đề tài tự do
2A Bài 20 (tiếp theo): Vần ÔT, ƠT, ƯT
Thi vẽ tranh (không bắt buộc)
Viết chính tả bài "Nhớ ơn" (Bài tập 10) – Ôn thi
Vẽ tranh theo đề tài tự do

2B Ôn thi HK 2 (Bài 11-20)
Thi vẽ tranh (không bắt buộc)
Bài ôn thi gửi kèm
Vẽ tranh theo đề tài tự do

3 A & B Thi vẽ tranh (không bắt buộc) Vẽ theo đề tài tự do
4A Ôn thi HK2
Thi vẽ tranh (không bắt buộc)
Bài ôn thi gửi kèm
Vẽ tranh theo đề tài tự do

4B Bài 21 (tiếp theo): Vần UA, ƯA
Ôn thi HK 2
Thi vẽ tranh (không bắt buộc)
Bài tập 10B gửi kèm & Bài thực hành
Vẽ tranh theo đề tài tự do


5A Ôn thi HK 2 (tiếp theo)
Thi vẽ tranh (không bắt buộc)
Bài ôn thi đã gửi tuần trước
Vẽ tranh theo đề tài tự do
5B Ôn tập (Bài 2-11)
Thi vẽ tranh (không bắt buộc)
Bài ôn thi gửi kèm
Vẽ tranh theo đề tài tự do

6A Bài 22: Vần UÊCH, UÊNH, OONG
Thi viết văn (không bắt buộc)
Bài tập 22 (trang 255-260)
Đề thi viết văn gửi kèm


6B Thi viết văn (tất cả HS) Đề thi gửi kèm
Bài ôn thi HK2


7A Bài 19 “Ăn khế trả vàng”
Thi viết văn (không bắt buộc)
- Chính tả 10 “Về quê nghỉ hè” (Bài đọc thêm 4)
- Làm bài tập 20 “Sư tử già và cáo” (Phần phụ lục p-20)
- Đề thi viết văn gửi kèm

7B Thi viết văn (tất cả HS) Đề thi gửi kèm
8A Bài “Tính kiên nhẫn”
Thi viết văn (không bắt buộc)
Bài tập bài “Tính kiên nhẫn” (gửi kèm)
- Đề thi viết văn gửi kèm


8B Bài “Tính kiên nhẫn”
Thi viết văn (không bắt buộc)
Viết chính tả bài “Tính kiên nhẫn” & Làm bài tập (gửi kèm)
- Đề thi viết văn gửi kèm


9 A & B Thi viết văn (tất cả HS) Đề thi gửi kèm
10 Bài “Lễ người mẹ”
Thi viết văn (không bắt buộc)
- Soạn bài ‘Lễ người mẹ”
- Đề thi viết văn gửi kèm

11 Thi viết văn (tất cả HS) Đề thi gửi kèm
12 Thi viết văn (tất cả HS) Đề thi gửi kèm