Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B Bài 20: Chúng Ta Yêu Mến Chúa Giêsu (trang 81-84) Tô Màu và Cầu Nguyện - A Prayer As The Day Ends (Bài làm gửi kèm)
1A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm

1B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm

XTRL-A1 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
XTRL-B1 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
XTRL-A2 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm


XTRL-B2 - Ôn Cách Xưng Tội
- Giúp em làm việc đền tội
- Cám ơn Chúa sau khi xưng tội
-Ôn Bài Thi Học Kỳ 2 ở nhà
-Làm bản xét mình -Ôn cách xét mình và xưng tội ở nhà -Học hoạc ôn các kinh ở nhà
4A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
4B Chapter 16: Forgive Us Our Trespasses
Tha Thứ những xúc phạm của chúng con (Page 157-160)
Review Unit 3 & 4 / Ôn Tập
Unit 3 (Page 82-89)
Unit 4 (Page 164-175)

5A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
5B Review Chapter 15-19 (page 258-263)
6A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm

6B Bài 18: Bí tích rửa tội và sự thống hối (trang 203-205) Homework (trang 209-211)

7A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
7B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
8A Unit 4 Review for Quiz 3, Book 2, Start on Page Title Organizer.
8B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
TS-A1 Bài 29: Tôn Trọng Sự Thật / Respecting Truth 1. What is the eighth commandment?
2. Differentiate between the sins of detraction and calumny. Give examples of each and describe how they violate the eighth commandment.
3. Give at least two examples of when withholding the truth (even lying) might be more morally correct than telling the truth.
4. What is the Seal of Confession? Under what circumstances can it be broken?
TS-B1 Bài 29: Tôn Trọng Sự Thật / Respecting Truth 1. What is the sin of "detraction"? How is it different from "slander"?
2. What would happen if we do not live out the truth?
3. How does cheating harm others if you get away with it?
4. Give an example when you are morally allowed to deceive others.
TS-A2 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
TS-B2 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
11 Chapter 14 - My Lord and My God (page 158-169)
12 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm

Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B Ôn thi HK 2 Bài ôn thi gửi kèm
1 A & B Ôn bài 10: Vần EN, ON, UN Viết chính tả (trang 164)
2A Ôn thi HK 2 (tiếp theo) Bài ôn thi đã gửi tuần trước
2B Ôn thi HK 2 (tiếp theo): Bài 11-20 Bài ôn thi (Phần 2)
3 A & B Ôn thi HK 2 : Bài 8-11 Bài ôn thi gửi kèm
4A Ôn thi HK2 (tiếp theo) Bài ôn thi đã gửi tuần trước
4B Ôn thi HK2 (tiếp theo) Bài ôn thi Chính tả & Tập đọc gửi kèm

5A Ôn thi HK2 (tiếp theo) Bài ôn thi đã gửi 2 tuần trước
5B Ôn tập (tiếp theo): Bài 2-11 Bài ôn thi đã gửi tuần trước
6A Chính tả bài 11
Ôn thi cuối năm
Viết chinh tả bài 11 (Phần bổ sung)
Bài ôn thi gửi kèm

7A Ôn thi HK 2 Bài ôn thi gửi kèm
7B Ôn thi HK 2 Bài ôn thi gửi kèm
8A Ôn thi HK 2 Tìm và viết lại một câu truyện cổ tích Việt Nam mà không có trong sách Việt ngữ lớp 8A
8B Bài “Tính kiên nhẫn” (tiếp theo)
Ôn lại các bài Ch/tả-Ngữ vựng- Văn phạm- Thêm dấu từ ngày 9/2.
Bài tập bài “Tính kiên nhẫn” (đã gửi tuần trước)
- Bài ôn thi gửi kèm

9 A & B Ôn thi HK 2 Bài ôn thi gừi kèm
10 Bài “Lễ người mẹ” (tiếp theo) Hoàn tất bài "Lễ người mẹ”
11 Ôn thi HK 2 Bài ôn thi gửi kèm
12 Làm bài cuối năm Bài làm gửi kèm