Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
MG B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
1 A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
1 B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
XTRL-A1 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
XTRL-B1 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
XTRL-A2 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
XTRL-B2 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm

4 A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
4 B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
5 A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
5 B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
6 A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
6 B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
7 A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
7 B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
8 A Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
8 B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
TS-A1 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
TS-B1 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
TS-A2 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
TS-B2 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm


12 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B Thi HK 2 Bài thi gửi kèm
1 A & B Ôn thi HK 2 Bài ôn thi gửi kèm
2A Ôn thi HK 2 (tiếp theo) Bài ôn thi đã gửi 2 tuần trước
- Phần giải đáp gửi kèm

2B Thi HK 2 Bài thi gửi kèm
3 A & B Ôn thi HK 2 (tiếp theo) Bài ôn thi đã gửi tuần trước
4A Thi HK 2 Bài thi gửi kèm
4B Thi HK 2 (Chính tả) Bài thi gửi kèm
5A Thi HK2 Bài thi gửi kèm
5B Thi HK2 Bài thi gửi kèm
(Tập đọc: chọn 1 bài trong số các bài làm về nhà)

6A Ôn thi HK 2 (tiếp theo) Bài ôn thi đã gửi tuần trước
6B Thi HK 2 Bài thi gửi kèm
7A Thi HK 2 Bài thi gửi kèm
7B Thi HK 2 Bài thi gửi kèm
8A Thi HK 2 Bài thi gửi kèm
8B Ôn thi HK2 Bài ôn thi đã gửi tuần trước
9 A & B Thi HK 2 Bài thi gừi kèm
10 Bài "Lễ người cha" Làm bài "Lễ người cha"
11 Thi HK 2 Bài thi gửi kèm
12 Làm bài cuối năm (tiếp theo) Bài đã gửi tuần trước