Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
1 A Thi HK II Bài Gửi Kèm

1 B Thi HK II Bài Gửi Kèm

XTRL A1 & B1 Thi HK II Bài Gửi Kèm
XTRL A2 Thi HK II Bài Gửi Kèm
XTRL B2 Thi HK II Bài Gửi Kèm
4 A Thi HK II Bài Gửi Kèm
4 B Thi HK II Bài Gửi Kèm
5 A Thi HK II Bài Gửi Kèm
5 B Thi HK II Bài Gửi Kèm
6 A Thi HK II Bài Gửi Kèm
6 B Thi HK II Bài Gửi Kèm
7 A & B Thi HK II Bài Gửi Kèm
8 A Thi HK II Bài Gửi Kèm
8 B Thi HK II Bài Gửi Kèm
TS-A1 Thi HK II Bài Gửi Kèm
TS-B1 Thi HK II Bài Gửi Kèm
TS-A2 Thi HK II Bài Gửi Kèm
TS-B2 Thi HK II Bài Gửi Kèm
TS-B2 Thi HK II Bài Gửi Kèm
12 Bài Gửi Kèm Bài Gửi Kèm
Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B Bài 31: Chữ Qu-Ph Bài tập bài 31(trg 134-135)
1 A & B Thi HK 2 Bài thi là bài ôn thi đã gửi
2 A Thi HK 2 Bài thi gửi kèm
2 B Sửa bài Thi HK 2 Bài giải đáp gửi kèm
3 A & B Thi HK 2 Bài thi gửi kèm
4 A Thi tập đọc và học thuộc lòng (2 tuần) Bài thi gửi kèm
4 B Sửa bài thi HK2 - Thi tập đọc Bài giải đáp và bài thi tập đọc gửi kèm

5 A Bài 11: Vần ƯƠNG, ƯƠI, ƯƠU Bài làm 11

6 A Thi HK 2 Bài thi gửi kèm
5 A Bài 11: Vần ƯƠNG, ƯƠI, ƯƠU Bài làm 11

6 B Tập làm văn: Tập đặt câu với từ 'Bởi Vì ...Cho Nên" "Chỉ ...Mà thôi" -Đặt 5 câu với "Bởi Vì....Cho Nên" -Đặt 5 câu với "Chỉ....Mà Thôi"
7 A - Sửa bài thi HK 2 -Lá thư 1 người cha gửi cho con trai Bài giải đáp gửi kèm Dịch sang tiếng Mỹ “Lá thư 1 người cha gửi cho con trai”

7 B Thi HK 2 (tiếp theo) Bài thi đã gửi tuần trước
8 A Bài "Sự tích trầu cau" (2 tuần) Đọc hiểu
8 B Thi HK2 Bài thi gửi kèm
9 A & B Tìm hiểu chủ đề: Học tiếng Việt: Tại sao? Tại sao không? Tìm kiếm dữ liệu
10 Bài “Lễ người cha” (tiếp theo) Tim kiếm dữ liệu Hoàn tất bài "Lễ người cha”
11 Sửa bài thi HK 2 Bài giải đáp gửi kèm
12 Làm bài cuối năm (tiếp theo) Bài đã gửi 2 tuần trước