Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
Lớp Bài Học Bài Làm File Kèm
MG A & B -Bài 32: Chữ Kh-Gi (Tuần 1); -Bài 33: Chữ G- Gh (Tuần 2); -Hoàn tất chương trình -Bài tập bài 32(trg 138-139 ); -Bài tập bài 33 (trg 142-143); -Hoàn tất bài làm

1 A & B -Ôn các từ đã học (2 tuần); -Hoàn tất chương trình Hoàn tất bài làm
2 A -Ôn bài 11-15 (tuần 1); -Ôn bài 16-20 (tuần 2); -Hoàn tất chương trình Hoàn tất bài làm
2 B -Ôn bài 11-15 (tuần 1); -Ôn bài 16-20 (tuần 2); -Hoàn tất chương trình Hoàn tất bài làm
3 A & B -Thi tập đọc (tuần 1) - Ôn lại các từ đã học (tuần 2) - Hoàn tất chương trình -Bài thi tập đọc :Bài 8 (trg 108), Bài 9 (trg 120), Bài 10 (trg 132), Bài 11 (trg 144) -Hoàn tất bài làm
4 A -Thi tập đọc và học thuộc lòng (tiếp theo) (tuần 1) -Sửa bài thi HK 2 (tuần 2) -Hoàn tất chương trình -Bài thi tập đọc và học thuộc lòng đã gửi tuần trước -Bài giải đáp gửi kèm -Hoàn tất bài làm
4 B -Ôn bài (tuần 1) -Ôn bài & Bài đọc thêm (tuần 2) -Hoàn tất chương trình -Bài làm thêm -Bài tập đọc -Hoàn tất bài làm

5 A -Ôn Tập (2 tuần) -Hoàn tất chương trình - Bài làm ôn tập - Hoàn tất bài làm

6 A -Thi tập đọc (tuần 1) -Sửa bài thi HK 2 (tuần 2) -Hoàn tất chương trình -Tập đọc các bài đã học (12-22) -Bài giải đáp gửi kèm -Hoàn tất bài làm
6 B -Bài tập đọc thêm (2 tuần) -Hoàn tất chương trình -Bài đọc thêm gửi kèm -Hoàn tất bài làm
7 A -Ôn Tục ngữ Ca dao (tuần 1) -Dịch sang tiếng Việt: “A letter from Mom and Dad” (đã cho trước ) -Hoàn tất chương trình - Ôn Tục ngữ Ca dao đã học - Hoàn tất bài dịch:”A letter from Mom and Dad” -Hoàn tất bài làm
7 B -Thi tập đọc -Hoàn tất chương trình - Tập đọc bài: “Con Rồng Cháu Tiên” (Bài 18) -Hoàn tất bài làm
8 A -Bài "Sự tích trầu cau" (tiếp theo)(tuần 1) -Bài ngoại khóa (tuần 2) -Hoàn tất chương trình -Làm bài tập trg 129-132 -Đọc bài “Sọ dừa” (Bài 15) -Hoàn tất bài làm
8 B -Sửa bài thi HK 2 -Hoàn tất chương trình -Bài giải đáp gửi kèm -Hoàn tất bài làm
9 A & B -Tìm hiểu chủ đề: Học tiếng Việt: Tại sao? Tại sao không? (tiếp theo) - Hoàn tất chương trình -Viết 1 đoạn văn: “Học tiếng Việt: Tại sao? Tại sao không?” -Hoàn tất bài làm
10 Hoàn tất chương trình Hoàn tất bài làm
11 -Sơ lược về chiến tranh Việt Nam (Phần bổ sung) - Hoàn tất chương trình -Trả lời 1 số câu hỏi về chiến tranh Viêt Nam - Hoàn tất bài làm
12 Hoàn tất chương trình Hoàn tất chương trình